Navigácia

Obsah

 

PROKURÁTORSKÉ PREVIERKY - KONTROLY

 

Zápisnica zo štátneho zdravotného dohľadu (ŠZD) Stiahnuté: 15x | 23.03.2021

Zápisnica o prerokovaní obsahu protokolu o vykonaní prokurátorskej previerky Stiahnuté: 38x | 16.11.2020

Protokol o vykonaní prokurátorskej previerky - umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 34x | 16.11.2020

Ročná kontrola Bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení 30/7/2019 Stiahnuté: 82x | 20.09.2019

Záznam o výsledku kontroly č. 7/2019 - stavebný úrad Stiahnuté: 115x | 20.09.2019

Zápisnica z prerokovania protokolu z kontroly č. 62/2019 Stiahnuté: 168x | 24.05.2019

Protokol č. 62/2019 z kontroly zameranej na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nižný Hrušov Stiahnuté: 119x | 24.05.2019

Vyhodnotenie výsledkov laboratórneho vyšetrenia vzoriek hotových pokrmov Stiahnuté: 196x | 26.11.2018

Zápisnica z kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi Stiahnuté: 352x | 24.01.2018

Zápisnica z výkonu štátneho zdravotného dozoru - BUFET Stiahnuté: 340x | 13.10.2017

Správa o finančnej kontrole č. 66/2017 Stiahnuté: 370x | 11.09.2017

Zápisnica zo štátneho zdravotného dozoru Stiahnuté: 485x | 25.05.2017

Zápisnica z výkonu štátneho zdravotného dozoru - Školská jedáleň pri MŠ Stiahnuté: 513x | 13.10.2017

Rokovací poriadok OZ - protokol Stiahnuté: 516x | 20.09.2016

Rokovací poriadok OZ - zápisnica Stiahnuté: 316x | 20.09.2016

Stránka

  • 1