Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Nižný Hrušov
Obec
Nižný Hrušov
Menu
​​
rozšírené vyhľadávanie
Obec Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrušov

Informácie k miestnym cestám, komunikáciám a účelovým komunikáciam

Výkon štátnej správy a štátneho dozoru na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií

__________________________________________________________________________________

 

Výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov štátneho dozoru vo veciach pozemných komunikácií, upravuje zákon číslo 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na: -Diaľnice, cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčastí. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.

Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich.

 

Podľa § 3 ods (2) cestného zákona miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.                                                                                                                                         

Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Sieť miestnych komunikácií obce s a buduje a udržiava  v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovala osídlenie a vyhovovala potrebám miestnej doprav, prípadne poľnohospodárskej dopravy.

Obec vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy tiež pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. V tejto súvislosti vydáva stavebné povolenia na stavby  miestnych komunikácií a na stavby účelových komunikácií a na ich zmeny. (§ 16 cestného zákona)                                                                                                       

Obec v rámci svojej pôsobnosti vykonáva štátny odborný dozor nad miestnym komunikáciami  a účelovými komunikáciami. Oprávnenia štátneho odborného dozoru vyplývajú z ustanovenia § 3c cestného zákona.

 

-Podľa § 3b, ods. (1) cestného zákona obec ako príslušný cestný správny orgán pre miestne komunikácie, rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti (v danom prípade zriaďovanie a úprava vjazdov z komunikácie do dvorov rodinných domov, resp. do dvorov ostatných stavieb a na pozemky), o ohľadom na ochranu dotknutej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej.                                      

Zriadením vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti s  nesmie ohroziť dotknutá  pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä zvádzaním a odtekaním vôd na cestné  teleso, ich technickým spracovaním alebo umiestnením.

 

Postup pre vybavenie povolenia na zriadenie vjazdu, (úpravu vjazdu) z miestnej komunikácie a z účelovej komunikácie na susednú nehnuteľnosť, (§ 3b, ods., (1) cestného zákona):

 

O vydanie povolenia žiada vlastník nehnuteľnosti samostatnou žiadosťou, ku ktorej prikladá:

•Aktuálny výpis z katastra nehnuteľnosti- list vlastníctva nehnuteľnosti, na ktorú sa vjazd zriaďuje •Kópia z katastrálnej mapy

•2x zjednodušenú dokumentáciu (situácia -nákres miesta vjazdu vyhotovený na podklade kópie z katastrálnej mapy, s vyznačením priečneho a pozdĺžneho spádu vjazdu, konštrukčná skladba vjazdu (popis materiálu, z ktorého bude vjazd zhotovený), riešenie odvodnenia povrchu vôd z vozovky vjazdu, resp. zriadenie rúrového priepustu (ak v mieste vjazdu sa nachádza priekopa - rigol). Na situácií musí byť vyznačená hranica vozovky

•Vyjadrenie OR PZ-ODI (§ 3b, ds. (4) cestného zákona•

•Poplatok za vydanie povolenia  na zriadenie vjazdu v sume 30€.

 

                                                                                 2

Za vytýčenie podzemných vedení inž. sieti v mieste zriadenia vjazdu, zodpovedá vlastník nehnuteľnosti, ktorej pripojenie na miestnu komunikáciu sa rieši.

 

-Ak konanie podľa odseku (1) cit. § 3b cestného zákona súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku (1) súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom. Na povolenie cestného správneho orgánu podľa § 3b ods. (1) cestného zákona, je potrebný prechádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu.                                                                                                                                

 

Ochrana miestnych komunikácií

            Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať miestnu komunikáciu a premávku na nej, ani sťažovať jej údržbu (§ 10 cestného zákona). Na odvrátenie takéhoto ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán (v prípade miestnych komunikácií obec), po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia, pritom môže byť tiež rozhodnuté o predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal o tom, že  potrebné opatrenia sa vykonajú na jeho náklad.                                                                                                                                 

Nesplnenie

Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľnosti v susedstve miestnej komunikácie musia dovoliť, aby  príslušný cestný správny orgán urobil na ich pozemkoch potrebné opatrenia na zabránenie zosuvu skál a pôdy, pádu kamenia a stromov a na umožnenie odtoku vody, ak toto nebezpečenstvo vznikne výstavbou miestnej komunikácie alebo prírodnými vplyvmi, ak však toto nebezpečenstvo vznikne z konania vlastníkov, správcov alebo užívateľov susedných nehnuteľnosti, sú povinní urobiť na dotknutých pozemkoch potrebné opatrenia vlastným nákladom.

 

Pokuty

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti uloží pokutu do 33 190 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov ak:

•Vykoná pripojenie na miestnu komunikáciu alebo zriadi vjazd z tejto komunikácie na príľahlé nehnuteľnosti alebo zruší vjazd. (§ 22a cestného zákona)

•Neplní opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozenia alebo sťaženia premávky na  pozemných komunikáciách

 

Priestupky

Priestupku na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto:

•Zriadi vjazd z miestnej komunikácie na príľahlú nehnuteľnosť alebo zruší vjazd.

•Neplní opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozenia alebo sťaženia premávky na  pozemných komunikáciách

Za uvedené priestupky možno uložiť pokutu do 330 eur.

 

.

 

 

Úrad

Facebook

 

Sviatok

Meniny má Vilma, Elmar, Maxim, Maxima

Zajtra má meniny Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 12 °C
slabý dážď, mierny severný vietor
vietorS, 5.22m/s
tlak1012hPa
vlhkosť65%
zrážky0.97mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:379
TÝŽDEŇ:1312
CELKOM:1537573

Inštitúcie a firmy

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Partnerské obce


hore