Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Nižný Hrušov
Obec
Nižný Hrušov
Menu
​​
rozšírené vyhľadávanie
Obec Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrušov

Register obyvateľstva

Povolenie k pobytu pre cudzincov

 

Ako požiadať obec o vydanie súhlasu podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov?

 

1. Súhlas sa vždy vydáva na základe “Žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny” – zverejnené na webovej stránke obce.

 

  • Žiadateľ predloží vyplnenú žiadosť o vydanie súhlasu obce do podateľne obecného úradu.

Pokiaľ obec žiadosť prijme a táto nebude obsahovať údaje, na základe ktorých by obec mohla vydať súhlas (napr. neuvedie presne označenie nehnuteľnosti), musí preukázateľne vyzvať žiadateľa na jej doplnenie. Vo výzve by mala určiť lehotu, do ktorej je žiadateľ povinný žiadosť doplniť a uvedie, ktoré informácie je potrebné doplniť.

 

Nakoľko súhlas obce je len jedným z podkladov a údajov, ktoré overuje cudzinecká polícia pri rozhodovaní o udelení prechodného pobytu, a teda v tomto konaní je preverované splnenie všetkých podmienok pre udelenie takéhoto pobytu, nie je, podľa nášho názoru nutné, aby žiadosť predložil osobne štátny príslušník tretej krajiny. t. z. za tohto štátneho príslušníka môže žiadosť podať aj tretia osoba (najčastejšie napríklad budúci zamestnávateľ alebo rodinný príslušník), avšak zo žiadosti musí byť zrejmé, pre ktorého štátneho príslušníka tretej krajiny je žiadosť podaná. Oprávnenie tretej osoby vybavovať prechodný pobyt pre štátneho príslušníka tretej krajiny si teda následne preverí policajný útvar pri rozhodovaní o prechodnom pobyte štátneho príslušníka tretej krajiny.

 

2. Doručenie žiadosti

  • Po doručení žiadosti

by mala obec uskutočniť šetrenie vo svojich evidenciách, ktoré má k dispozícii a zistiť:

1. počet osôb, ktoré užívajú predmetnú nehnuteľnosť. Všetky obce vedú evidenciu obyvateľov, ktorá obsahuje údaje o občanoch Slovenskej republiky prihlásených k pobytu na území obce. Z tejto evidencie vie zistiť počet osôb prihlásených na uvedenej nehnuteľnosti k pobytu.

2. zistiť výmeru obytnej/úžitkovej plochy nehnuteľnosti

 

Môže nastať situácia, že obec nedokáže zistiť výmeru obytnej a úžitkovej plochy, nakoľko sa jedná o staršie nehnuteľnosti alebo nemá k dispozícii potrebné podklady. V takýchto nevyhnutných prípadoch, ak žiadateľ nepredloží iné relevantné podklady, je podľa nášho názoru, ako aj po konzultácii s cudzineckou políciou možné preukázať chýbajúce informácie využitím inštitútu čestného vyhlásenia. Náležitosti a obsah čestného vyhlásenia na tento účel nie sú zákonom ani vykonávacím predpisom upravené.

 

Odporúčame, aby pre účely vydania súhlasu čestné vyhlásenie obsahovalo najmä údaje o

  • štátnom príslušníkovi tretej krajiny, o pobyt ktorého sa jedná,
  • vlastníkovi nehnuteľnosti, v ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny ubytovaný,
  • nehnuteľnosti v rozsahu označenia či ide o rodinný dom, byt alebo ubytovacie zariadenie, adresa, súpisné číslo, orientačné číslo bytu, výmera obytnej a úžitkovej plochy, počet osôb, ktoré sú v nehnuteľnosti ubytované.

Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že predmetná nehnuteľnosť spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov by malo byť podpísané vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň aj štátnym príslušníkom tretej krajiny. Týmto spôsobom by sa mala eliminovať možnosť uvádzania nepravdivých alebo zavádzajúcich údajov, nakoľko osoby, ktoré čestným vyhlásením preukazujú obci splnenie podmienok určených osobitnými predpismi, zodpovedajú za hodnoverný obsah čestného vyhlásenia.

V prípade, že obec bude mať preukázané potrebné skutočnosti, vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny Súhlas obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov o tom, že jeho ubytovanie spĺňa podmienky upravené v osobitných predpisoch.

 

Obce sú samozrejme oprávnené vydanie súhlasu aj zamietnuť.

Pokiaľ obec súhlas nevydá, musí tak urobiť písomne a uviesť aj odôvodnenie, prečo súhlas nebol vydaný, t.j. nie je na svojvoľnom rozhodnutí obce, že súhlas nevydá v prípade, ak má žiadateľom riadne preukázané splnenie podmienok. Vzor vyjadrenia obce v prípade neudelenia súhlasu je zverejnený na webovej stránke obce Nižný Hrušov.

Najčastejšie pôjde o nasledujúce prípady:

a) Podaná žiadosť bola neúplná a žiadateľ ju ani napriek písomnej výzve v určenej lehote nedoplnil tak, aby mohla obec riadne zistiť skutkový stav a vydať súhlas (napríklad nie je riadne označená nehnuteľnosť o ktorú ide, alebo obec nemá k dispozícii doklady pre posúdenie splnenia podmienok a ani po výzve žiadateľ nedoloží žiadny relevantný doklad, ani čestné vyhlásenie).

b) Z predložených podkladov a podkladov, ktoré má k dispozícii obec je zrejmé, že nie sú splnené podmienky pre vydanie súhlasu. Napr. žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že nehnuteľnosť, v ktorej bude bývať má obytnú plochu 50 m2 a v nehnuteľnosti je ubytovaných 5 osôb. Avšak obec podľa registra obyvateľov zistí, že v tejto nehnuteľnosti má evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt už 10 iných osôb, t.j. už je prekročený maximálny počet osôb pre danú výmeru nehnuteľnosti.

V prípade, že obec nebude mať preukázané potrebné skutočnosti, nevydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny súhlas o tom, že jeho ubytovanie spĺňa podmienky upravené v osobitných predpisoch.

 

NA STIAHNUTIE:

žiadosť o vydanie súhlasu o pobyte cudzinca

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrad

Facebook

 

Sviatok

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Zajtra má meniny Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
jasná obloha 25 °C 13 °C
jasná obloha, dosť čerstvý severný vietor
vietorS, 6.62m/s
tlak1016hPa
vlhkosť51%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:321
TÝŽDEŇ:321
CELKOM:1548436

Inštitúcie a firmy

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Partnerské obce


hore