Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Nižný Hrušov
Obec
Nižný Hrušov
Menu
​​
rozšírené vyhľadávanie
Obec Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrušov

Prevencia kriminality

Prednáška Ako sa nedať oklamať - výstupný materiál                                                    .

... ak cítite neistotu, obavu, strach...

Čo by ste mali urobiť a čo je najjednoduchšie ???  

 Najjednoduchšie je zavolať a overiť si situáciu u

 • RODINY, BLÍZKYCH        .....................................

                  .....................................

alebo na

 

 • POLÍCII                              158

 

Desatoro pre moje bezpečie:

 1. Cudzích ľudí do bytu, domu nikdy nevpúšťajte!
 2. Nič nepodpisujte medzi dverami!
 3. Svoju adresu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu po telefóne a ani cudzím ľuďom neposkytujte!
 4. Nekupujte nič od podomových predajcov!
 5. Peniaze cudzím ľuďom nerozmieňajte a nedávajte!
 6. Nikdy nemajte PIN kód pri bankomatovej karte, alebo v peňaženke!
 7. Ak Vám ponúkajú tovar cez telefón, nekupujte ho a hovor rýchlo ukončite!
 8. Cudzím ľuďom do auta zásadne nenastupujte!
 9. Nevolajte cudzích ľudí k sebe domov!
 10. Peniaze cudzím na ošetrenie pre príbuzných nikdy nedávajte.

Zdravotníctvo je bezplatné!

 

... ak cítite neistotu, obavu, strach...

Čo by ste mali urobiť a čo je najjednoduchšie ???  

 Najjednoduchšie je zavolať a overiť si situáciu u

 • RODINY, BLÍZKYCH        .....................................

                                          .....................................

alebo na

 

 • POLÍCII                              158

 

Desatoro pre moje bezpečie:

 1. Cudzích ľudí do bytu, domu nikdy nevpúšťajte!
 2. Nič nepodpisujte medzi dverami!
 3. Svoju adresu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu po telefóne a ani cudzím ľuďom neposkytujte!
 4. Nekupujte nič od podomových predajcov!
 5. Peniaze cudzím ľuďom nerozmieňajte a nedávajte!
 6. Nikdy nemajte PIN kód pri bankomatovej karte, alebo v peňaženke!
 7. Ak Vám ponúkajú tovar cez telefón, nekupujte ho a hovor rýchlo ukončite!
 8. Cudzím ľuďom do auta zásadne nenastupujte!
 9. Nevolajte cudzích ľudí k sebe domov!
 10. Peniaze cudzím na ošetrenie pre príbuzných nikdy nedávajte.

Zdravotníctvo je bezplatné!

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

 

Kontaktný bod pre obete (Prešovský kraj)

budova Okresného úradu v Prešove,

kancelária číslo 02

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

 

Mgr. Martin Jurica

e-mail:    martin.jurica@minv.sk

mobil:     +421 908 796 810

Okresy: Prešov, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok

 

PhDr. Mário Bartko

e-mail:    mario.bartko@minv.sk

mobil:     +421 908 798 306

Okresy: Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce

 

e-mail:    

mobil:    

Okresy: Prešov, Sabinov, Stropkov, Bardejov, Svidník

Koordinátor / asistenti na regionálnej úrovni Prešov

tel:       +421 51 7082 458

url:   www.minv.sk/?odbor-prevencie-kriminality

         www.prevenciakriminality.sk

 

Operačný program Efektívna verejná správa

 

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Kontaktný bod pre obete (Prešovský kraj)

budova Okresného úradu v Prešove,

kancelária číslo 02

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

 

Mgr. Martin Jurica

e-mail:    martin.jurica@minv.sk

mobil:     +421 908 796 810

Okresy: Prešov, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok

 

PhDr. Mário Bartko

e-mail:    mario.bartko@minv.sk

mobil:     +421 908 798 306

Okresy: Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce

 

 

e-mail:    

mobil:    

Okresy: Prešov, Sabinov, Stropkov, Bardejov, Svidník

Koordinátor / asistenti na regionálnej úrovni Prešov

tel:       +421 51 7082 458

url:   www.minv.sk/?odbor-prevencie-kriminality

         www.prevenciakriminality.sk

 

Operačný program Efektívna verejná správa

 

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Leták k tlači

Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

 

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 4 124 384,81 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 13. 10. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 17. 10. 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

 • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
 • Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

 Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 12/2015 – 01/2021

Popis projektu:

Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Vytvára predpoklady pre realizáciu preventívnej politiky Slovenskej republiky ako neodmysliteľnej súčasti bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky, ktorej cieľom je dosiahnutie kontroly kriminality prostredníctvom koordinácie komplementárneho súboru represívnych a nerepresívnych prostriedkov. Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov. Zvýrazňuje potrebu komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne organizácie, vzdelávacie a vedecké ustanovizne. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov. Kontaktné body budú nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň budú priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií (samospráva, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a iné).

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

1. Vybudovanie špeciálneho pracoviska pre analýzu potrieb a podporu obetí – cieľom analytického centra bude vytvárať koncepčné a analytické materiály, ktoré budú ďalej využívané koordinátormi na regionálnej úrovni, ich asistentmi a metodickými pracovníkmi. Analytické centrum bude zároveň monitorovať dosahované výsledky a pokrok.

2. Vytvorenie siete koordinátorov pre obete trestných činov – zabezpečí efektívnejší dosah obetí trestných činov k službám poskytovaných v rámci projektu. Počas prvého roka sa nastaví spôsob fungovania siete koordinátorov a ich asistentov a tento sa bude priebežne modelovať na základe skutočných potrieb.

3. Tvorba systému metodického riadenia a koordinácie jednotlivých kontaktných bodov (KB), tvorba a schválenie štandardov a metodík z jednotlivých oblastí so zameraním na potreby klienta –poskytnutie platformy pre koordinátorov a ich asistentov na ďalší rozvoj, výmenu informácií a postupov.

4. Nastavenie spolupráce formou zapojenia všetkých zainteresovaných subjektov vrátane občianskej spoločnosti, ktorá sa bude riadiť vytvorenými metodikami. V rámci aktivity budú existujúce organizácie a subjekty štátnej správy, ktoré sa venujú danej problematike, dopĺňať systém poskytovania pomoci. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu v tejto oblasti, vytvoriť určitú úroveň poskytovaných služieb.

5. Vzdelávanie koordinátorov, asistentov a príslušníkov PZ na úrovni okresov – zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov s cieľom poskytnúť dostupné, primerané a kvalitné služby klientom.

6. Vytvorenie databázy kontaktných bodov podporných v rámci NP a ich výsledkov, evaluácia dosiahnutých výsledkov – cieľom aktivity je mapovať jednotlivé kontaktné body (sieť koordinátorov a ich asistentov) ako aj ich výsledky a výstupy. Časť databázového systému bude slúžiť odborným pracovníkom verejnej správy a členom projektového tímu k zdieľaniu príkladov dobrej praxe, materiálov k prednáškovej a preventívnej činnosti, skúseností,  a druhá časť databázy dostupná formou webovej stránky, bude poskytovať údaje o kontaktných bodoch (kontakty, služby, pomáhajúce organizácie).

7. Preventívne aktivity s vybranými skupinami obetí - sa budú vykonávať v spolupráci s organizáciami mimovládneho sektora, ktoré sa venujú osvetovým a prevenčným projektom, a ktoré majú zároveň relevantné skúsenosti s inovatívnymi a modernými komunikačnými projektmi v rámci sociálnych tém.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.minv.sk/?opevs.

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Regionálna kancelária Prešov /Kontaktný bod pre obete

budova Okresného úradu v Prešove, kancelária číslo 02

Námestie mieru 3

080 01 Prešov

tel:       +421 51 7082 458

 

Mgr. Martin Jurica

tel: 0908 796 810, okresy: Prešov, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok

e-mail:      martin.jurica@minv.sk

 

PhDr. Mário Bartko

tel: 0908 798 306, okresy: Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce

e-mail:     mario.bartko@minv.sk

 

okresy: Prešov, Sabinov, Stropkov, Bardejov, Svidník

e-mail:     

 

Koordinátor / Asistent koordinátora, Prešov

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Drieňová 22, 812 82 Bratislava 

tel:       +421 2 4859 22 03

------------------------------------

url:       http://www.minv.sk/?odbor-prevencie-kriminality

O obci

Facebook

 

Sviatok

Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa

Zajtra má meniny Dušan

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 12 °C
slabý dážď, slabý južný vietor
vietorJ, 2.62m/s
tlak1021hPa
vlhkosť56%
zrážky1.18mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:61
TÝŽDEŇ:2342
CELKOM:1535365

Inštitúcie a firmy

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Partnerské obce


hore