Navigácia

Obsah

 

Tlačivo pre daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty tlačivo pre rok 2019

Čestné prehlásenie  k oslobodeniu od poplatku za TKO čestné prehlásenie

 

MIESTNE DANE  

Typ dane a poplatku Všeobecne záväzné nariadenie   účinnosť od  - do
Poplatok za KO a DSO VZN č. 53/2015   01.01.2016 - trvá
Daň z nehnuteľnosti VZN č. 43/2012   01.01.2013 - trvá
Daň za psa VZN č. 43/2012   01.01.2013 - trvá
Daň za užívanie ver. priestranstva VZN č. 43/2012   01.01.2013 - trvá
Daň za nevýherné hracie prístroje VZN č. 43/2012   01.01.2013 - trvá
Poplatok za vývoz tuhého komunálneho odpadu VZN č. 44/2012   01.01.2013 - 31.12.2015

 

POPLATKY ZA PRENÁJOM KULTÚRNEHO DOMU                                          podľa VZN č. 49/2015 s účinnosťou od 27.03.2015

Veľká sála Kultúrneho domu       cena v €
Svadba - obyv. s TP v obci N. Hrušov      40 €
Svadba - obyv. s TP v obci N. Hrušov /v zimnom období/                     40 € +15 €/ teplo
Svadba - obyv. s TP mimo obce N. Hrušov      60 €           
Svadba - obyv. s TP mimo obce N. Hrušov /v zimnom období/      60 € + 15 €/ teplo
Svadba - obyv. s TP v obci N. Hrušov - na schádzanie      20 €
Svadba - obyv. s TP v obci N. Hrušov - na schádzanie /v zimnom                                                                                          období/      20 € + 5 € / teplo
Svadba - obyv. s TP  mimo obce N. Hrušov - na schádzanie      30 €
Svadba - obyv. s TP mimo obce N. Hrušov - na schádzanie /v                                                                               zimnom období/      30 € + 5 €/ teplo
Tanečná zábava, diskotéka, koncert     130 €
Rodinná oslava, životné jubileum, obyv. s TP v  N. Hrušove       20 €
Rodinná oslava, životné jubileum, obyv. s TP v N. Hrušove /v zimnom období/       20 € + 5 €/ teplo
Predajná akcia          5 €/ hod. 
Prezentácia          4 €/ hod.
Usporiadanie karu          5 €
Usporiadanie karu / v zimnom období /          5 € + 5 € /teplo
Prezentačná akcia pre žiakov MŠ a ZŠ / napr. divadlo.../                              5 €     
Prezentačná akcia pre žiakov MŠ a ZŠ / napr. divadlo.../  zimnom období/          5 € + 5 € /teplo
Školské akcie MŠ a ZŠ          0 €
Usporiadanie stretnutia, schôdze obyvateľov obce N. Hrušov          0 €
VČS Miestnych organizácii / dôchodkári, PD N. Hrušov, Červený kríž/          0 € 
Prenájom za účelom športu pre občanov s TP v obci N. Hrušov          3 €/hod.
Prenájom za účelom športu pre občanov s TP v obci N. Hrušov      /v zimnom období/ 3€/hod.+0,50€ /hod. /teplo
Prenájom za účelom športu pre občanov s TP mimo obce N. Hrušov           4 €/hod.
Prenájom  za účelom športu pre občanov s TP mimo obce N. Hrušov /v zimnom období/           4€/hod + 0,50€/hod./teplo
   

POPLATKY ZA PRENÁJOM KULTÚRNEHO DOMU - VESTIBUL                                               podľa VZN č. 49/2015 s účinnosťou od 27.03.2015

Vestibul + chodba         cena v €
Prenájom za účelom športu / stolný tenis/              5 €
Prenájom za účelom športu / v zimnom období/  2€/hod.+0,50€/hod./teplo
Prenájom priestorov za účelom malej oslavy, posedenia              5 €
Prenájom priestorov za účelom malej oslavy, posedenia    /v zimnom období/       5 € + 5 € / teplo
Poplatok za prenájom sam. chlad. boxu               5 €

Poplatok za hyg. potreby /2 sk utierky, 6ks toal. papier,tekuté mydlo, čist. prostriedky/

- v prípade záujmu väčšieho množstva bude poplatok adekvátne navýšený

             7 €
Poplatok za upratovanie priestorov MKS / kar, rodinná oslava, jubileum /             15 €
Poplatok za upratovanie priestorov MKS / svadba, tanečná zábava, diskotéka /             30 €

Vysvetlivky:

MKS - Miestne kultúrne stredisko

POPLATKY V PRIESTOROCH  OcÚ                                                                                     podľa VZN č. 49/2015 s účinnosťou od 27.03.2015

Položka     cena v €
Prenájom zasadacej miestnosti / kuchynka, toalety, vrátane energii           15 €

 

POPLATKY V DOME SMÚTKU                                                                          podľa VZN č. 49/2015 s účinnosťou od 27.03.2015

Položka   cena v €
Prenájom priestorov Domu smútku   3,50 €/ deň
Poplatok za sviece 2 ks       5 €
Cintorínsky poplatok / hrobové miesto na 10 rokov/       
/ k prenájmu sa propočítajú náklady na elektrinu, vodu,stočné/  

 

POPLATKY v  Klube dôchodcov                                                                       podľa VZN č. 49/2015 s účinnosťou od 27.03.2015

Položka     cena v  €
Prenájom priestorov /zasadacia miestnosť, chodba, toalety/        15 €
/ len pre obyv. s TP v obci N. Hrušov, vrátane energií/  

 

POPLATKY ZA VYHLÁSENIE V MIESTNOM ROZHLASE                                                podľa VZN č.49/2015 s účinnosťou od 27.03.2015

Položka   cena v €
Vyhlásenie v miestnom rozhlase /jubilantom/         2 €
Bežné oznamy pre FO s TP v obci N. Hrušov         0 €
Bežné oznamy pre FO s TP mimo obce N: Hrušov         3 €
Oznamy PO s TP v obci N. Hrušov / za poskyt. služieb, predaj/         3 €
Oznamy PO s TP mimo obce N. Hrušov / za poskyt. služie,predaj/         5 €
Reklamná prezentácia za účelom propagácie firmy         7 €
Smútočné oznamy         0 €

Vysvetlivky:

FO - fyzická osoba /občan/                                                                                                                             PO - právnická osoba / firma/                                                                                                                         TP - trvalý pobyt

POPLATKY ZA KOPÍROVANIE                                                                                                  podľa VZN č. 49/2015  s účinnosčťou od 27.03.2015

Položka    cena v €
Kopírovanie - 1 strana, 1 list         0 €
Kopírovanie - 2 strany a ďalšie         0,10 €

POPLATKY ZA ZAPOŽIČANIE NÁRADIA                                                          podľa VZN č. 49/2015 s účinnosťou od 27.03.2015                                                         

Položka cena v €
Zapožičanie rebríka / veľký trojramenný /          5 €/deň
Zapožičanie rebríka / dvojramenný /          3 €/deň
Zapožičanie rebríka / veľký rozkladací A /              2 €/deň
Zapožičanie rebríka / malý rozkladací A /          1 €/deň
Zapožičanie kalového čerpadla + hadice          7 €/deň
Predľžovací elektrický kábel          2 €/deň
Ručný dvojkolesový vozík          2 €/deň
Prívesný vozík na osobné auto         10 €/deň
Lavičky prenosné drevené        0,40 €/deň
Stôl na stolný tenis          5 €/deň
Poplatok za kosenie /pred domom/    5€/hod./100m2
Poplatok za kosenie /ostané plochy/   10€/hod./100m2
Zapožičanie veľkého stanu        10 €/deň