Navigácia

Obsah

.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022
voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

 

Obec Nižný Hrušov v zastúpení starostom obce Jánom Fenčákom, menuje za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022:

Ing. Adriana Hamášová

Sídlo: Nižný Hrušov 520, 094 22

Tel. kontakt: 0905 945 299

Email: adriana.hamasova@niznyhrusov.sk

.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie  v obci Nižný Hrušov je potrebné zasielať na emailovú adresu: obec@niznyhrusov.sk alebo doručiť osobne počas úradných hodín obecného úradu v Nižnom Hrušove do podateľne obecného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022 ).

.

Kandidátna listina

Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

Kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Politické strany môžu na účely volieb do obecného zastupiteľstva, ako aj volieb na starostu obce utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

Politická strana alebo koalícia doručuje kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľke miestnej volebnej komisie: Ing. Adriane Hamášovej, telefónne číslo: 0905 945 299 počas úradných hodín obecného úradu do podateľne obecného úradu. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h) písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

 

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce v listinnej forme osobne počas úradných hodín obecného úradu do podateľne obecného úradu najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľke miestnej  volebnej komisie Ing. Adriane Hamášovej, telefónne číslo: 0905 945 299. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Nezávislý kandidát alebo splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h) svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený.

 

oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

.

 

Informácia o spôsobe hlasovania

Informácia o spôsobe hlasovania

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

informácia - voľby do orgánov samosprávy obcí

.

informácia - voľby do orgánov samosprávnych krajov

.