Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky rozhodnutie

Informácie pre voliča

informácie pre voliča

 

Zapisovateľka volebnej komisie v Nižnom Hrušove:

Agáta Jurasová

Tel. kontakt: 0905 945 299

Email: agata.jurasova@niznyhrusov.sk

.

oznámenie

.

počet obyvateľov

 

 • Informácie k vedeniu volebnej kampane

informácie k vedeniu volebnej kampane

 • Informácie pre voliča

informácie pre voliča

 • Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva - informácia

kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva

 • Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - informácia

kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce

 • Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce

OSO18 KLnekaS1

 • Podpisová listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta

OSO18 KLnekaS3

 • Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do Obecného zastupiteľstva

OSO18 KLnekaZ1

 • Vyhlásenie nezávislého kandidáta

OSO18 KLnekaZ2

 • Vedenie volebnej kampane kandidátom na funkciu starostu obce - do 5000 obyvateľov, uvedeným na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia, ktorý vedie volebnú kampaň sám

vedenie volebnej kampane kandidátom na funkciu starostu obce

 • Vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva

vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu poslanca OZ

 • Vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu starostu obce - do 5000 obyvateľov

vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu starostu obce

 • Vedenie volebnej kampane politickou stranou alebo politickým hnutím

vedenie volebnej kampane politickou stranou alebo politickým hnutím

 • Vedenie volebnej kampane treťou stranou

vedenie volebnej kampane treťou stranou

 

 • Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

 • Žiadosť o zaevidovanie tretej strany na účely vedenia volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

žiadosť

 • Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo politickým hnutím pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

správa

 • Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň nezávislým kandidátom na funkciu starostu obce

správa

 • Prehľad nákladov tretej strany vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

prehľad nákladov tretej strany vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 • Oznámenie o mieste a čase konania volieb

oznámenie o mieste a čase konania volieb

 • Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu