Navigácia

Obsah

Informácia pre verejnosť Stiahnuté: 34x | 08.06.2022

Oznámenie o strategickom dokumente - PHRSR 2022-2030 Stiahnuté: 83x | 30.05.2022

PHRSR 2022-2030 - návrh Stiahnuté: 65x | 30.05.2022

PHSR Stiahnuté: 1,566x | 05.09.2016

Stránka

  • 1

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

OBCE NIŽNÝ HRUŠOV 

 

 

Uznesenie č. 148/2015

      OZ schvaľuje návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) pre roky 2014-2020

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Uznesenie č. 125/2021

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrušove po prerokovaní materiálu

a) schvaľuje predĺženie platnosti PHSR obce Nižný Hrušov na obdobie na roky 2015 – 2020 do 31.3.2022, t. j. do vypracovania nového PHSR obce Nižný Hrušov na roky 2022-2030 a zároveň

b) žiada starostu o vypracovanie nového PHSR na roky 2022 – 2030 a jeho predloženie obecnému zastupiteľstvu obce Nižný Hrušov.

 

Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 3

---------------------------------------------------------------------------------------

Zverejnené: 8.6.2022

Informácia pre verejnosť - konzultácie k  strategickému dokumentu - 

dňa - 20.6.2022 - o 9,00 hod - OÚ Vranov nad Topľou . OSZP - č. d. 119

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/phsr-nizny-hrusov

Príloha 1

Príloha 2

Oznámenie

----------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 212/2022

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrušove scvaľuje Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrušov na roky 2022-2030.

Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 3

PHRSR obce Nižný Hrušov 2022-2030 (7.95 MB)