.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 13
DNES: 405
TÝŽDEŇ: 405
CELKOM: 1145904

 

ZMOVR

.

Navigácia

Obsah

Zápis do 1. ročníka Základnej školy Nižný Hrušov

Typ: ostatné
.7.4.2022 je v Základnej škole Nižný Hrušov zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023. Viac info tu.

 

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy Nižný Hrušov sa bude organizovať prezenčne v škole dňa 7. apríla 2022 o 15:00 hod. (pokiaľ sa epidemiologická situácia nezmení).

 

Milí rodičia,

Keď ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa na našu školu, tak postup zápisu bude prebiehať v dvoch krokoch:

 1. Vyplňte elektronickú prihlášku, ktorá sa zobrazí po kliknutí TU  v termíne od 1. do 6.apríla 2022 do 12:00 hod.
 2. Údaje z elektronickej prihlášky budú zadané do informačného systému školy.

Veríme, že oceníte tento spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10min v pohodlí domova. Ak v prihláške uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami ako aj potvrdenie prihlášky podpisom zákonného zástupcu sa uskutoční v deň zápisu 7.4.2022 o 15:00 hod. V prípade odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky uveďte túto skutočnosť do poznámky v prihláške.

Usmernenie k vyplneniu elektronickej prihlášky:

 • vyplňte všetky údaje napriek tomu, že nie všetky polia prihlášky sú povinné (v prípade neúplných údajov Vás budeme kontaktovať)
 • je nutné vyplniť údaje o OBOCH zákonných zástupcoch
 • vyplňte všetky polia korektne (veľké a malé písmená), úplne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne, vokáne, dve bodky, dve čiarky)
 • rodné číslo zadávajte v tvare 123456/7890 (posledné štvorčíslie oddeliť LOMÍTKOM „/“)
 • po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude automaticky vygenerovaný a odoslaný mail o potvrdení prihlášky na mailovú adresu, ktorú ste zadali v prihláške

Prezenčný zápis bude 7.apríla 2022. Pokyny k prezenčnému zápisu priebežne aktualizujeme.

 • zápis sa bude konať dňa 7.apríla o 15:00hod v budove ZŠ v 1.A triede
 • zápis bude organizovaný za dodržiavania hygienických opatrení v obmedzenom počte ľudí, bez zhromažďovania veľkého počtu osôb v interiéri. Vstup do budovy bude možný len s respirátorom, deti do 6 rokov majú výnimku
 • na zápis prídu obaja zákonní zástupcovia, ktorí podpíšu nami vygenerovanú prihlášku, ktorú ste vyplnili elektronicky
 • na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu (teda na zápis môže prísť iba jeden rodič), ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti prinesú na prezenčný zápis vyplnený formulár 
 • ak dieťa dovŕši 6 rokov ale bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania, rodič vyplní elektronickú prihlášku a na zápis príde sám podpísať prihlášku bez prítomnosti dieťaťa a následne do 15.júna dostane rozhodnutie o neprijatí
 • potvrdenie o plnení predprimárneho vzdelávania prinesú na zápis len rodičia detí, ktoré idú do školy pred dovŕšením 6. roku života
 • o prijatí/neprijatí rozhodne riaditeľka ZŠ do 15. júna 2022 (v priebehu mája zverejníme spôsob odovzdávania rozhodnutí)
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením, ktoré prinesiete na zápis

 

Dokumenty potrebné k zápisu:

1. Občiansky preukaz zákonného zástupcu

2. Rodný list dieťaťa

3. Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa, ktoré stiahnete TU.

 

Najčastejšie otázky k zápisu:

1. Je zákonný zástupca dieťaťa povinný zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ?

Áno, zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa do 1. ročníka základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa §20 ods.2 zákona 245/2008 Z.z. v znení „Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.“

2. Kedy je potrebné zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ?

Dieťa, ktoré v danom roku k 31. augustu dovŕši 6 rokov, musí byť zapísané do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky. Zápis dieťaťa do základnej školy musí vykonať zákonný zástupca.

3. Čo treba mať pri zápise so sebou?

K zápisu je potrebný identifikačný preukaz oboch rodičov/zákonných  zástupcov dieťaťa, rodný list dieťaťa (a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí).

4. Prečo je potrebné pri zápise identifikovať obidvoch rodičov/zákonných zástupcov?

Podľa §11 ods.6 písm b) zákona 245/2008 Z.z. „Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje… o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: meno a priezvisko a adresa trvalého bydliska, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie..

Podľa §28 ods.2 zákona 36/2005 Z.z. (zákon o rodine) „Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.“

Podľa §28 ods.3 zákona 36/2005 Z.z. „Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.“

Na základe vyššie uvedeného, je škola oprávnená spracúvať údaje oboch rodičov, a to aj v prípade, ak je dieťa zverené do starostlivosti jednému z nich.

5. Môže si zákonný zástupca dieťaťa školu slobodne vybrať?

Rodič má právo vybrať si pre svoje dieťa ktorúkoľvek školu. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať. Pokiaľ sa po zrealizovanom zápise v jednej škole rozhodnete pre inú školu, môžete tak urobiť, ale predchádzajúcej škole treba dať včas vedieť, že dieťa bude chodiť do inej školy.

6. Ak moje dieťa dosiahne šesť rokov veku a chcem ako rodič, zákonný zástupca požiadať o ,,odklad“ povinnej školskej dochádzky, t.j. podľa nového právneho stavu ,,o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania“,  pôjdem na zápis do 1. ročníka?

Ak dieťa k 31.8. 2021 dovŕši šiesty rok veku, na zápis do základnej školy bude musieť ísť. Zákonný zástupca dieťaťa bude sám iniciatívne informovať riaditeľa základnej školy o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania a do 1. ročníka nenastúpi.

7. Ako postupovať v prípade, keď máme trvalý pobyt na Slovensku, no dlhodobo bývame v zahraničí? Vzťahuje sa na nás povinnosť zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na Slovensku?

V tomto prípade sa na Vás vzťahuje osobitný predpis na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zákonným zástupcom ostáva povinnosť zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v mieste trvalého bydliska (popr. v škole, ktorú si rodič vyberie). Táto povinnosť vyplýva zo zákona 245/2008 §20, ods. 2 „Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole“

Rodič písomne požiada o individuálny spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky mimo Slovenskej republiky. V prihláške uvedie: meno a priezvisko žiaka, bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.

V súlade s §25, ods. 1 zákona 245/2008 Z.z. „O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu alebo e) individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.“

Zákonný zástupca musí zároveň svoje dieťa prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v mieste svojho bydliska v zahraničí. Ak ide o vzdelávanie v školách mimo územia Slovenska, zákonný zástupca žiaka po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy (škola na Slovensku, do ktorej je dieťa zapísané) doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v škole mimo územia Slovenska.

Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR si stiahnete TU.

V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky na telefónnom čísle 0911 704 724, prípadne mailom zakladnaskola@niznyhrusov.sk.

Vstup do budovy školy sa bude riadiť aktuálne platnými nariadeniami a vyhláškami RÚVZ.

Konečná forma zápisu bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

.

.


Vytvorené: 6. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2022 09:19
Autor: Ing. Adriana Hamašová