Navigácia

Obsah

Zväz zdravotne postihnutých

.

Predeseda: Štefan Demčák                                                E - mail:   zzp@niznyhrusov.sk

Počet členov: 80

Revízna komisia: Matúš Škarupa

                              Vladislav Minarčin

                              Anna Janičová

Tajomníčka: Helena Magurová

Pokladníčka: Marta Forgáčová

           

 

Naša organizácia bola založená v roku 1996. Predsedníčkou bola p. Kačurová Anna. ZZP N. Hrušov je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky. Sme organizáciou nepolitickou. Vo svojej činnosti sa riadime princípmi humanity a charity. Spolupracujeme s inými občianskými združeniami. Činnosť našej ZO SZZP riadi 14 členný výbor a z toho 3 členná revízna komisia. V tomto období evidujeme 78 členov. Od 14.02.2015 je novým predsedom ZZP p. Demčák Štefan, ktorý prevzal funkciu po odchode p. Kačurovej zo zdravotných dôvodov. Touto cestou chcem vyjadriť vďaku aj v mene p. Kačurovej členom výboru, ktorí sa zúčastňujú akcií, za ich spoluprácu pri organizovaní rôznych podujatí.

p. Demčák Štefan

 

S p  r  á  v a

O činnosti klubu  zdravotne postihnutých v Nižnom Hrušove za rok 2019

 

   Z poverenia výboru klubu zdravotne postihnutých Vám predkladám správu o činnosti výboru a klubu zdravotne postihnutých  za rok 2019.

  Náš klub je dobrovoľným združením zdravotne postihnutých občanov.

  Činnosť nášho klubu riadi 10 členný výbor a z toho 3 členná revízna komisia.

K dnešnému dňu evidujeme 81 členov.

 Vo svojej krátkej a stručnej  správe chceme zhodnotiť svoju  kultúrnu a spoločenskú činnosť, ktorá nám v uplynulom roku obohacovala a spestrovala život.

Naši členovia výboru a klubu sa zúčastnili týchto akcií usporiadaných obecným úradom:

- výstavy marec-mesiac knihy-výstavka výšiviek

- prednáška o bylinkách

- účasťou na pochode po hrušovských mohylách

- účasťou na folklórnych slávnostiach

- účasťou vo varení guľášu, kde sme získali  II.miesto

- účasťou akcie „ Ostrá kosa“, ktorú organizovala Jednota

  dôchodcov

- účasťou brigád pri farskom kostole

- október- mesiac úcty k starším

Počas leta sme 1 x navštívili maďarské mesto Szarospatak

V priebehu  roku sme  navštívili  aj chorých členov nášho klubu.

 

Vážení členovia, milí hostia

 

V závere úprimne ďakujeme všetkým tým , ktorí sa svojou dobrovoľnou prácou podieľali na týchto akciách. 

Ďakujeme p. starostovi a poslancom obce za podporu a pomoc , ktorú nám poskytujú.

Ďakujeme sponzorom, pedagógom základnej školy, hrušovským hudákom a p. Róbertovi Miklošovi za ich kultúrny program .

Ďakujeme pozvaným hosťom za to ,že ochotne prijali naše pozvanie.

 Do ďalších dní Vám všetkým želám všetko dobré, hlavne zdravie, pokoj a pohodu v našich rodinách.

V Nižnom Hrušove      11.01.2020

Správy inštitúcií a firiem