Obsah

25 výročie

Typ: ostatné
Poľovnícke združenie Vlčia hora Nižný Hrušov v roku 2018 slávi 25. výročie svojho vzniku.

                                                                  25 výročie
                                     Poľovnícke združenie Vlčia hora Nižný Hrušov
      Poľovnícke združenie Vlčia Hora v roku 2018 slávi 25 výročie svojho vzniku. V tejto súvislosti by som chcel poľovnícku a nepoľovnícku verejnosť oboznámiť s krátkou históriou tohto združenie.
     Poľovníctvo v obci Nižný Hrušov má dlhodobú tradíciu, datuje sa už do obdobia pred II. svetovou vojnou. Predchodcom terajšieho PZ bolo od roku 1948 PZ Jánošík ktoré obhospodarovali revír v k.ú Nižný Hrušov, Klčovo Dlhé.  Nakoľko v našom k.ú pôsobilo PZ z Nižného Hrabovca a my domáci sme sa museli iba prizerať ako cudzí poľujú v našom k.ú, ako aj na niektoré nezhody v PZ Jánošík, preto členovia z obce Nižný Hrušov sa rozhodli vytvoriť vlastné Poľovnícke združenie.
     Ustanovujúca členská schôdza sa konala dňa 19.1.1993 na ktorej boli položené základy vzniku nového PZ s názvom Vlčia hora Nižný Hrušov. Názov vychádzal z najvyššieho bodu nachádzajúceho sa v revíri. Za členov prípravného výboru boli zvolení Jusko Ján, Soták Ján a Vysoký Jozef, ktorí boli zodpovední za prípravu všetkých náležitosti za rozdelenie starého združenia PZ Jánošík , vznik a registráciu nového PZ Vlčia hora. Nasledovali jednania o hraniciach revíru, kde konečne po mnohých rokoch sme dostali naspäť svoje katastrálne územie. Staré PZ Jánošík po dohode zaniklo a vznikli nové PZ Vlčia hora o výmere 1 670 ha rozhodnutím lesného úradu vo Vranove nad Topľou č. 43/93 s platnosťou od 1.1.1994 a PZ Barancova v k.ú Klčovo Dlhé. 
     Členskú základňu nového PZ Vlčia hora tvorili  Adam Ladislav, Buraš Blažej, Gorniak Jozef, Jusko Ján, Marčák Matúš, Ing. Ragan Ján, Sklár Michal, Soták Ján, MVDr. Tomáš Juraj, Tutko Anton a Vysoký Jozef, teda 11 členov. 
     Od 26.3.1994 boli prijatí noví členovia Adam Michal, Jacko Jozef, Karafa Štefan, Ing. Vysoký Jozef, Žolna Milan, Soták Ján ml., Fetkovič Jaroslav, Babjačok Marcel. 
     Od 15.5.1994 boli prijatí  Ragan Milan, Ing. Mihalčin Jozef, Mikloš Vladimír. Títo členovia tvorili základ nového PZ Vlčia hora.
     Na členskej schôdzi PZ dňa 9.1.1994 bol zvolený prvý výbor PZ:  Soták Ján- predseda, Vysoký Jozef - tajomník,  Jusko Ján - poľovnícky hospodár, Marčák Matúš - finančný hospodár, MVDr. Tomáš Juraj- kynologicky a strelecký referent.  Kontrolnú komisiu tvorili Ing. Ragan Ján - predseda, Buraš Blažej a Adam Ladislav – členovia.
      Po všetkých týchto administratívnych náležitostiach PZ Vlčia hora začalo svoju činnosť.  V priebehu 25 – tich rokov niektorí členovia z PZ odišli do iných PZ, niektorí ukončili poľovnícku činnosť, 1 člen bol vylúčený pre neplnenie si povinnosti,  a 2 členovia zomreli a to Sklár Michal a Žolna Milan a taktiež boli prijatí aj noví členovia. Menilo sa aj zloženie výboru a kontrolnej komisie.
      K 31.12.2017 má PZ Vlčia hora 17 členov a výmeru revíru 1 684 ha čo plne zodpovedá požiadavkám obhospodarovania revíru a počtu členov. Poľovnícke združenie riadi výbor PZ v zložení: Ing. Ragan Ján – predseda, Vysoký Jozef – tajomník, Ragan Milan – poľovnícky hospodár, Šandrej Ján st. – finančný hospodár a MVDr. Tomáš Juraj – kynologický a strelecký referent. Kontrolnú činnosť vykonáva kontrolná komisia  Adam Ladislav – predseda, Fetkovič Jaroslav a Kaľuha Martin -  členovia.
     Za obdobie existencie PZ Vlčia hora naši členovia svojpomocne vybudovali 18 krytých posedov, 9 kazateľnicových posedov, 8 zásypov pre pernatú zver, 20 solísk na predkladanie soli zveri, 4 válovce pre jadrové krmivo, 3 kŕmne linky, kde tieto zariadenia slúžia na pozorovanie a lov zveri, na predkladanie krmiva v čase núdze a tým aj predchádzaniu škodám, ktoré zver spôsobuje na poľnohospodárskych plodinách.
      Je potrebné taktiež uviesť, že naše PZ ako aj obec Nižný Hrušov sme spropagovali aj tým, že v našom revíri sa konali významné kynologické podujatia Memoriál Kolomana Slimáka a Veľká cena Domaše s medzinárodnou účasťou poľovníkov z Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky ako aj kynologické podujatia na okresnej úrovni, kde všetci sa pochvalne vyjadrovali o našej práci. Na týchto úspechoch majú podiel všetci členovia nášho PZ za čo im patrí veľké poďakovanie.
     Pri svojej činnosti máme veľmi dobrú spoluprácu s Poľnohospodárskym družstvom Nižný Hrušov  ktoré nám poskytuje druhotné krmivo vhodne pre zver ako aj s Obecným úradom Nižný Hrušov zastúpeným starostom obce pri poskytovaní priestorov na stretávanie sa.
     Na druhej strane poukážem aj na negatívne skúsenosti s návštevníkmi prírody, ktorí nám poškodzujú poľovnícke zariadenia, bezdôvodne vyrušujú zver a to hlavne v čase rodenia mláďat vodením psov do prírody, kde ich ponechajú voľne pobehovať a plašiť zver, jazdením po revíri na motocykloch, štvorkolkách, motorových vozidlách.
     V závere chcem poinformovať verejnosť, že v našom revíri obhospodarujeme srnčiu zver, danieliu zver, diviačiu zver, jeleniu zver, zajac, bažant ale aj dravce ako líška, psík medviedikovitý, mačka divá a pernaté dravce, ktoré sa snažíme udržiavať v rovnovážnom stave. Lov zveri je vykonávaný členmi PZ v zmysle plánu chovu a lovu zveri, ktorý je odsúhlasovaný Lesným a pozemkovým úradom vo Vranove nad Topľou.
      Týmto som v krátkosti chcel pri našom 25 výročí poinformovať verejnosť ako aj priateľov poľovníctva o našej činnosti, ktorej vynakladáme nemalé úsilie, voľný čas, aby nás neposudzovali ako je to v súčasnosti prezentované  len ako lovcov zveri. My sme predovšetkým ochrancovia prírody a s tým súvisí aj regulácia stavov zveri, teda aj jej lov.

            Poľovníctvu zdar !

                                                                                                
                                                                                        tajomník PZ Vlčia hora

                                                                                                   Vysoký Jozef                                                                                          
        


Vytvorené: 3. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 3. 2. 2018 00:00
Autor: Poľovníci Vlčia hora