Navigácia

Obsah

Poľnohospodárske družstvo

Predseda: Róbert Mikloš                              E-mail: pdniznyhrusov@minet.sk

.

 

 

  Oznamy poľnohospodárskeho družstva

 

     Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov týmto oznamuje všetkým vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, že v posledných dňoch sa k nám dostali informácie, že vlastníci poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v prenájme v Poľnohospodárskom družstve Nižný Hrušov, boli oslovení spoločnosťou AGROVES s.r.o. Zalužice a Poľnofarm s.r.o. Malý Ruskov so žiadosťou a návrhom na uzavretie novej nájomnej zmluvy na tie isté pozemky, ktoré má v nájme naše poľnohospodárske družstvo. Jedná sa o poľnohospodárske pozemky v k.ú. Rakovec nad Ondavou a k.ú. Nižný Hrušov.

     Ako nájomca pozemkov považujeme za potrebné a  nevyhnutné oboznámiť vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov s tým, že bez ukončenia doterajšieho nájomného vzťahu s naším poľnohospodárskym družstvom nie je možné uzavrieť ďalšiu platnú nájomnú zmluvu. Duplicitný nájom by viedol k vzniku právnych sporov medzi nájomcami a prenajímateľom o náhradu škody, ktorá vznikla tým, že tie isté pozemky boli prenajaté dvom nájomcom a len jeden z nich mal z nájmu úžitok.

     Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov ako doterajší nájomca poľnohospodárskych pozemkov má aj naďalej záujem na týchto pozemkoch vykonávať poľnohospodársku výrobu, preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby Ste v prípade oslovenia inou spoločnosťou alebo osobou o prenájom poľnohospodárskych pozemkov tomuto nájomcovi oznámili, že pozemky Ste písomnou nájomnou zmluvou prenajali Poľnohospodárskemu družstvu Nižný Hrušov.

     V prípade akýchkoľvek nejasností Vás žiadame o overenie nájomného vzťahu na našom poľnohospodárskom družstve, kde Vám bude poskytnutá ústretovosť pri kontrole uzavretých nájomných zmlúv, poprípade špecifikácií jednotlivých parciel. Na doplnenie uvádzame, že naše poľnohospodárske družstvo, ako prvé v regióne upravilo výšku nájmu na dvojnásobok zákonného minima a v najbližšej budúcnosti bude výškou nájmu konkurovať iným spoločnostiam poprípade jednotlivcom.   

Správy inštitúcií a firiem