Navigácia

Obsah

Lesné pozemkové spoločenstvo parcelovaného lesa

Predseda: Ján Šandrej                                                       E-mail: urbariat@niznyhrusov.sk

Podpredseda: Ladislav Soták

Výbor LPSPL:

  • Bakajsa Štefan
  • Hromuľák Ladislav
  • Tutko Anton
  • Jusko Milan
  • Šandrej Ján
  • Janoško Ján

 

Dozorná rada:

  • Hakoš Michal
  • Hromuľák Michal
  • Babjak Milan

 

Lesné pozemkové spoločenstvo parcelovaného lesa 094 22 Nižný Hrušov

 

POZVÁNKA

na

zasadnutie zhromaždenie

 

Podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách Vás výbor Lesného pozemkového spoločenstva parcelovaného lesa 094 22 Nižný Hrušov pozýva na zasadnutie zhromaždenia spoločenstva – čiastkovej schôdze, ktoré sa uskutoční:

 

dňa 06.04.2019 o 1500 hod. v Dome kultúry v Nižnom Hrušove.

 

Výbor Vás informuje, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. (odsúhlasenie novej zmluvy o pozemkovom spoločenstve a nových stanov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva), považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu. Druhá čiastková schôdza sa uskutoční dňa 27.04.2019 o 1500 hod. v Dome kultúry v Nižnom Hrušove.

 

Program zhromaždenia:

 

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

4. Správa o činnosti v roku 2018 a plán činnosti na rok 2019

5. Účtovná uzávierka a jej schválenie

6. Správa DR

7. Návrh zmluvy o pozemkovom spoločenstve

8. Návrh stanov pozemkového spoločenstva

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

 

Pokiaľ sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zhromaždenia, môžete splnomocniť člena výboru, ďalšieho člena pozemkového spoločenstva, prípadne rodinného príslušníka, alebo inú osobu na zastupovanie, aby bolo zhromaždenie uznášaniaschopné. Prílohou tejto pozvánky je splnomocnenie, v ktorom je postačujúce doplniť splnomocnenca a podpísať obidvomi bez overenia podpisu. 

 

 

V Nižnom Hrušove dňa 5.3.2019

 

 

 

                                                                                                        Šandrej Ján- predseda výboru spoločenstva

 

 

Správy inštitúcií a firiem