.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

 

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

dsc_0154

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 246
TÝŽDEŇ: 246
CELKOM: 386228

Navigácia

Obsah

Upozornenie

Typ: ostatné
.Okresný úrad Vranov n/T, katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti. Viac info tu.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti, ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní:

a) dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra, na fyzické osoby sa nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje o nehnuteľnostiach uvedené vo verejných listinách a v iných listinách,

b) zúčastniť sa na katastrálnom konaní alebo vyslať na toto konanie svojho zástupcu,

c) označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov, neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich častí, ktoré sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov. Ak vlastník alebo iná oprávnená osoba napriek výzve do určeného termínu hranice pozemkov neoznačia, môže ich dať označiť okresný úrad na ich náklady.

Priestupku proti poriadku na úseku katastra sa dopustí ten, kto:

a) neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom, v lehote ustanovenej týmto zákonom,

b) nepredloží na výzvu okresnému úradu v určenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo nájomcom,

c) neoznačí na výzvu okresného úradu lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, hoci podľa zákona je povinný to urobiť,

d) sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľého dôvodu, hoci jeho účasť je nevyhnutná, a tým znemožní alebo sťaží priebeh tohto konania,

e) poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie bodu polohového bodového poľa,

f) úmyselne ohlási okresnému úradu nepravdivé údaje týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom,

g) úmyselne a neoprávnene zmení údaje katastra

Za priestupok môže okresný úrad uložiť fyzickým osobám a právnickým osobám pokutu a to v súlade s § 74 až 77 katastrálneho zákona.

 


Vytvorené: 11. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2018 12:38
Autor: Ing. Adriana Hamašová